About

The work of Dieuwke Slump circles around archives. She acknowledges the danger of a single story, often produced by the archive, and breaks open power dynamics and structures by making use of (science) fiction, alchemy, poetry and chaos. Dieuwke constantly looks for other narratives, other futures, other-than-human storytellers. Her work can take the form of (delegated) performance, text and installation, in which mirroring processes are key. Teaching is an integral part of her artistic practice, which she uses to explore fragments of her work with certain groups of people, amongst others high school students and people with mental challenges. She then lets their input and experiences with the work contaminate her work and new work: it becomes a continuing dialogue.  
Artist Statement 2021

Ik ben afgestudeerd (eerstegraads bevoegd) theaterdocent en werk al langer als zelfstandig kunstenaar en docent.

Vanuit mijn brede interesse neem ik graag diverse opdrachten aan. Onder mijn meest recente opdrachten vallen het opzetten van netwerken tussen scholen, kunstencentra, andere (culturele) organisaties en NTGent, om van daaruit voorstellingen, workshops en debatten mogelijk te maken; het maken van een podcast over de sporen die we achterlaten als kunstenaars en hoe daar ethisch, filosofisch en artistiek mee om te gaan, in opdracht van ArtEZ Studium Generale; en een social sculpture-project in de buurt El Raval in Barcelona.

Ik hou me bezig met het archief, met de machtsstructuren die bepalen wat we ons herinneren, welke verhalen worden verteld, en welke geschiedenissen en stemmen worden vergeten. Ik wil me inzetten voor een geschiedenis, en daarmee voor een heden en toekomst, die ruimte biedt aan alle perspectieven. Van hieruit start ik altijd een workshop, een kunstwerk, een netwerk.

Ik werk horizontaal. Voor mij betekent dat een aantal dingen. Ten eerste dat ik flexibel ben en alle betrokkenen bij een proces gelijke invloed wil laten uitoefenen op dat proces. Er is dus niet één leider die de richting bepaald (verticaal), maar meer een ruimte waarin alle stemmen gehoord worden en ieders inbreng gelijkwaardig gewaardeerd wordt. Ik heb hierin wel een helder doel voor ogen en neem mijn cursisten, publiek, voorbijgangers daarin mee. Ten tweede betekent horizontaal werken voor mij ook het verbreden van werk. Ik zet meerdere disciplines in, breng die in dialoog met elkaar, om tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen. Ik laat fictie en documentatie naast elkaar bestaan. Ik doe geen uitspraak, maar biedt een podium aan verschillende gezichtspunten, naast elkaar. Ik werk samen met ervaringsdeskundigen en experts uit andere vakgebieden.

Ik hou van ontwikkeling, van mislukken, niet-weten, steeds weer verder zoeken.
Dat zal je ook zien in de beschrijvingen van mijn projecten (zie Portfolio_Online Anarchive).
Als je vragen hebt of meer informatie wil, hoor ik graag van je.

I have graduated as a theatre teacher and have worked before that as an independent artist and teacher.


I have a broad field of interest, and because of that I like to engage in diverse projects. Among my most recent projects are the developing of networks between schools, art centers, other (cultural) organizations and NTGent, to facilitate and execute plays, workshops and debates; the making of a podcast on the traces we leave behind as artists and how to work with them ethically, philosophically, artistically, for ArtEZ Studium Generale; and a social sculpture- project in the neighbourhood El Raval in Barcelona.


I am concerned with the archive, with the powerstructures that decide what we can remember, which stories are told, and which histories and voices are forgotten. I want to contribute to a history, and thereby a present and a future, that is open for all perspectives. This is for me always the starting point for a workshop, an artwork, a network.

I work horizontally. For me that means a few things. Firstly, I am flexible and I want all people involved in a process to have equal input in that process. There is not one leader who decides the direction (vertical), but a space in which all voices are heard and in which everyone’s input is valued equally. In this, I do have a clear goal in mind and I actively engage my students, audience, passers-by with this goal. Secondly, working horizontally means for me as well the broadening of the work. I use multiple disciplines, bring them in dialogue with each other, to come to new insights and new perspectives. I let fiction and documentation exist side by side. I don’t make a statement, but offer a stage to different points of view, side by side. I work together with empirical experts and experts from other fields.


I love development, failure, not-knowing, always searching. You will see that reflected in the descriptions of my projects (see Portfolio_Online Anarchive).
If you have any questions or if you want more information, I’d be happy to hear from you.